MΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Promo video TV spot

Όροι χρήσης πλατφόρμας – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & εμπιστευτικών πληροφοριών

Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ ανήκει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής Τράπεζα). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν την συμμετοχή σε κοινωφελείς δράσεις υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η αρχειοθέτηση ή/και καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Ο χρήστης αφού επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο και εγγραφεί στην Πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει χρήματα μέσω χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και με απευθείας μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή φυσικό) προς τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα και στον οποίο συλλέγονται τα χρήματα για λογαριασμό της κάθε δράσης. Σε περίπτωση κατά την οποία επιτευχθεί ο στόχος της εκάστοτε δράσης (οικονομικός ή χρονικός) καθώς και εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος κάποιας δράσης, οι προσφορές θα μεταφέρονται σε άλλη δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος, με ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην Πλατφόρμα, εκτός εάν ο χρήστης υποβάλλει αίτημα για επιστροφή της προσφοράς του. Δυνατότητα προσφοράς έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα προσφοράς σε είδος ή υπηρεσίες, ανάλογα με τη φύση και τους σκοπούς της εκάστοτε δράσης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην πλατφόρμα, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία της δράσης, τα αποτελέσματά της, να βλέπει το ιστορικό των προσφορών του και να ενημερώνεται γενικά για τις δράσεις του Act4Greece. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα παραλαμβάνει ηλεκτρονικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής απόδειξη είσπραξης, ενώ στην περίπτωση μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της δράσης ή απευθείας καταβολής παραλαμβάνει ηλεκτρονικά απόδειξη είσπραξης μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν η προσφορά του θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο ή όχι.

2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες.

3. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποτανθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού ή/και Ανοικτού Κώδικα και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl). Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

4. Η Τράπεζα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Σε καμία περίπτωση η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

5. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

6. Η Τράπεζα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η Τράπεζα δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

8. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η Τράπεζα δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων ή/και Φόρμες Συμμετοχής. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί για το σκοπό της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπως ενδεικτικά για την παραλαβή αποδεικτικού δωρεάς. Η Τράπεζα δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Τράπεζα δε μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Επιπρόσθετα, δεν θεωρείται μεταφορά ή δημοσιοποίηση η γνωστοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο) συμμετεχόντων σε δράση προς τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης της σχετικής δράσης, αποκλειστικά και μόνο για την διενέργεια της προσφοράς των συμβολικών αντισταθμισμάτων προς τους δωρητές των δράσεων, όπως έχουν περιγραφεί/αναρτηθεί εντός της ενότητας της κάθε δράσης. Σε κάθε περίπτωση, όποιος δωρητής δεν επιθυμεί να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του στον φορέα υλοποίησης θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας του προγράμματος https://www.act4greece.gr/contact-gr/.

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.2472/1997, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η Τράπεζα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες ενδεικτικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του (π.χ. ποσό δωρεών που συγκεντρώθηκε ανά δράση, ποσοστό επίτευξης στόχου δράσης, συνολικός αριθμός δωρητών ανά κατηγορία κ.ά.). Οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Τράπεζα να χρησιμοποιηθούν αυτά από την Τράπεζα, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας (fax. 210-3347730, ηλεκτρονική διεύθυνση CUSTOMER.SERVICE@NBG.GR).

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools /Internet Options /Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.  Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Τράπεζα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

9. Ο συναλλασσόμενος υποχρεούται να διενεργεί τις συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις οδηγίες της Τράπεζας, όπως αυτές του γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή της συναλλαγής. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων των συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από το συναλλασσόμενο, ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.

Ο συναλλασσόμενος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκδότρια τράπεζα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας κ.λπ.. O εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να τηρεί ασφαλώς τους κωδικούς πρόσβασης στην Εφαρμογή. Η ευθύνη της Τράπεζας για μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση εντολών πληρωμής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.

10. Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η Τράπεζα δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας και συμμετοχής του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την αδειοδότηση με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας “Creative Commons” Αναφορά Προέλευσης (CC-BY-v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, όλων των έργων δεκτικών προστασίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω.

11. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr / https://www.act4greece.gr/ δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι εκάστοτε απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη/συμμετέχοντα στην ως άνω διαδικασία, καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται εν γένει υπόψη με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα που τίθεται κάθε φορά σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης καθορίζονται πάντα από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των πορισμάτων στα οποία αυτό οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στην Τράπεζα.

12. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους από την Τράπεζα διέπεται και συμπληρώνεται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η Τράπεζα διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο, υπηρεσίες και όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ