Υποβολή Πρότασης Νέας Δράσης

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CROWDFUNDING

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων νέων δράσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα act4Greece έληξε στις 16/6/2017.

Το act4Greece, μέσω Δημόσιας Πρόσκλησης στις 16/5/2017, κάλεσε ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης (νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη δράσεων στη πλατφόρμα crowdfunding www.act4greece.gr , σε έναν από τους παρακάτω άξονες:

  1. πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη,
  2. πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα,
  3. έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση,
  4. περιβάλλον και αειφορία και
  5. αθλητικές δραστηριότητες

Μετά από την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των προτάσεων, ο κάθε φορέας υλοποίησης θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασης που υπέβαλε, απ’ ευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι επιλεγείσες δράσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος μέχρι τις 31/08/2017 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ένταξη των νέων δράσεων στην πλατφόρμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@act4greece.gr ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 3340323 και 210 3340786.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ