MΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Promo video TV spot

Συχνές Ερωτήσεις

Το Πρόγραμμα act4Greece είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση πόρων, με σκοπό να διοχετευτούν σε δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το Πρόγραμμα, με την υποστήριξη φορέων και ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους και προσφοράς, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων, από την πρόνοια, την κοινωνική αλληλεγγύη και την επιχειρηματικότητα, μέχρι τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Το act4Greece είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο, που έρχεται να υποστηρίξει δράσεις προσφοράς πόρων, μέσα από την πρακτική και τους μηχανισμούς της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Έτσι, εκτός από τους εράνους, το Πρόγραμμα σχεδιάζει να καλύψει σταδιακά, σύμφωνα με το νομοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, όλα τα είδη συμμετοχικής δραστηριότητας crowdfunding.
To crowdfunding είναι μια απλή, διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική χρηματοδότησης, όπου κάθε πολίτης, εταιρία, φορέας ή ΜΚΟ, ανάλογα με τις δυνατότητές του, μπορεί να συνεισφέρει με χρήματα ή σε είδος, στη στήριξη δράσεων που αφορούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από τους άξονες της κοινωνικής πρόνοιας, της αλληλεγγύης και της επιχειρηματικότητας.

Mπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεά σε μια ή περισσότερες δράσεις του Προγράμματος με τους ακόλουθους τρόπους :

  • μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.act4greece.gr, στη σελίδα της δράσης που σας ενδιαφέρει:

α) άμεσα με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας

β) με κατάθεση ή αποστολή εμβάσματος, είτε στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας είτε μέσω ηλεκτρονικών δικτύων (e-banking) της Εθνικής Τράπεζας και των άλλων τραπεζών. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της προσφοράς σας μέσω κατάθεσης ή αποστολής εμβάσματος, είναι απαραίτητη η υποβολή των στοιχείων (π.χ. λογαριασμός δράσης, μοναδικός οκταψήφιος κωδικός συναλλαγής) που θα λάβετε με απαντητικό e-mail από την πλατφόρμα www.act4greece.gr, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας.

  • με απευθείας κατάθεση μετρητών μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ή με αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων (internet, phone και mobile banking) στον λογαριασμό της δράσης που επιθυμείτε να συνεισφέρετε, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή σας στην πλατφόρμα. Για την πραγματοποίηση δωρεάς μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων είναι απαραίτητη η γνώση του αριθμού λογαριασμού της δράσης που σας ενδιαφέρει να προσφέρετε. Τους αριθμούς λογαριασμών μπορείτε εύκολα να πληροφορηθείτε μέσω της ιστοσελίδας www.act4greece.gr, επιλέγοντας τη σελίδα της δράσης που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε. Εάν η συναλλαγή σας πραγματοποιείται από το εξωτερικό, θα χρειαστείτε επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη διαδικασία της κατάθεσής σας: BIC λογαριασμού: ETHNGRAA.
Στην περίπτωση που επιλέγετε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας με αποστολή εμβάσματος, είναι απαραίτητη η χρήση των στοιχείων της προσφοράς σας που έχετε λάβει με e-mail από την ιστοσελίδα www.act4greece.gr. Η χρήση του μοναδικού κωδικού, όπως εμφανίζεται στην ένδειξη “Κωδικός συναλλαγής”, είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία της κατάθεσης του ποσού στο Κατάστημα ή στα ηλεκτρονικά δίκτυα για την επιβεβαίωση της προσφοράς σας στην ιστοσελίδα www.act4greece.gr. Η διαδικασία της κατάθεσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας στην ιστοσελίδα www.act4greece.gr. Σε διαφορετική περίπτωση ο Κωδικός συναλλαγής παύει να ισχύει. Εάν η συναλλαγή σας πραγματοποιείται από το εξωτερικό, θα χρειαστείτε επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη διαδικασία της κατάθεσής σας: BIC λογαριασμού: ETHNGRAA.
Η δυνατότητα προσφοράς σε είδος εξαρτάται από τον τύπο της δράσης. Στο περιεχόμενο κάθε δράσης αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις δυνατότητες που έχει κάποιος να προσφέρει σε είδος ή σε υπηρεσίες.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς εθελοντικής εργασίας, ανάλογα με τον τύπο της δράσης. H δράση για την οποία μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία την τρέχουσα περίοδο είναι:

Αν η προσφορά σας γίνει με κατάθεση ή αποστολή εμβάσματος από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρξει επιβάρυνση καθώς, για τους σκοπούς του Προγράμματος act4Greece, η Εθνική Τράπεζα δεν χρεώνει προμήθειες. Στην περίπτωση που για τη συναλλαγή σας χρησιμοποιήσετε τα δίκτυα εξυπηρέτησης μιας άλλης Τράπεζας, πλην της Εθνικής Τράπεζας, τότε επιβαρύνεστε με τα έξοδα που χρεώνει η συγκεκριμένη τράπεζα.

Η προσφορά σας μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού αναφορικά με δωρεές που πραγματοποιούν ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους.

Φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών και ενδεχόμενη επιστροφή των δωρεών στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία η δωρεά δεν θα εκπίπτει από το φόρο του δωρητή ιδιώτη ή νομικού προσώπου, ενώ η ενδεχόμενη επιστροφή της δωρεάς δεν αναμένεται να έχει φορολογικές επιπτώσεις (εφόσον αρχικά η δωρεά δεν αντιμετωπίστηκε ως φορολογικά εκπίπτουσα). Οι ανωτέρω γενικές παρατηρήσεις βασίζονται στις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, των εγκυκλίων και της νομολογίας που ισχύουν στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ όπως ισχύουν τον Ιανουάριο του 2016. Οι διατάξεις αυτές υπόκεινται σε αλλαγές, σε αναδρομική ή/και μελλοντική βάση, και οποιεσδήποτε αλλαγές αυτού του είδους πιθανόν θα επηρεάσουν την ισχύ των παρατηρήσεών μας, οι οποίες δεν θα επικαιροποιούνται βάσει μελλοντικών αλλαγών ή τροποποιήσεων των νόμων και κανονισμών ή των δικαστικών και διοικητικών ερμηνειών αυτών. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εφαρμογής των γενικών μας παρατηρήσεων στη συγκεκριμένη περίπτωσή σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε περαιτέρω τον λογιστή σας.

Με δεδομένο ότι στις περισσότερες δράσεις του Προγράμματος δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δωρεοδόχοι, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση το σύνηθες παραστατικό κατάθεσης, το οποίο αναφέρει ρητά ότι έγινε κατάθεση στο λογαριασμό εράνου της κάθε συγκεκριμένης δράσης. Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.act4greece.gr, μπορείτε να λάβετε απόδειξη μέσω της επιλογής του Ιστορικού Δωρεών. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και πραγματοποιήσετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά μέσω του www.act4greece.gr, αποδίδεται σε αυτήν κωδικός συναλλαγής, η εκτύπωση του οποίου αποτελεί απόδειξη για την προσφορά. Σε αυτήν την περίπτωση και μέσω της επιλογής Αίτηση Λήψης Απόδειξης μπορείτε να λάβετε απόδειξη για την προσφορά σας, εισάγοντας τον κωδικό συναλλαγής στο συγκεκριμένο πεδίο (https://www.act4greece.gr/download-receipt). Η δυνατότητα αυτή ισχύει, εφόσον η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί και εκκαθαριστεί εσωτερικά στην πλατφόρμα, ανεξαρτήτως του τρόπου πραγματοποίησής της (χρήση κάρτας, αποστολή εμβάσματος, τραπεζικό κατάστημα). Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε την προσφορά σας σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας, το παραστατικό της συναλλαγής αποτελεί απόδειξη.
Η υλοποίηση της κάθε δράσης-έργου αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης. Η διαχείριση του χρηματικού ποσού που συγκεντρώνεται για κάθε έργο αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Διαχείρισης του act4Greece, για την οποία λογοδοτεί στην Επιτροπή Στρατηγικής. Στην περίπτωση που ο οικονομικός στόχος ενός έργου δεν καλυφθεί, το έργο είτε ολοκληρώνεται μέχρι του σημείου που οι οικονομικοί πόροι το επιτρέπουν, είτε αναστέλλεται η υλοποίησή του και οι χρηματικές προσφορές επιστρέφουν στους δωρητές, μετά από σχετικό αίτημά τους, είτε η Επιτροπή Διαχείρισης αποφασίζει την ενίσχυση άλλης δράσης με ενημέρωση των δωρητών. Από τον Κανονισμό προβλέπεται ο διορισμός ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, για τον αποτελεσματικό έλεγχο της διαχείρισης των πόρων που συγκεντρώνονται.
Σε περίπτωση που το ποσό-στόχος για μια δράση συγκεντρωθεί πριν την ημερομηνία που έχει προκαθοριστεί, η δράση ολοκληρώνεται και δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από δωρητές, κυρίως μέσω εμβασμάτων και καταθέσεων, είτε επιστρέφονται, μετά από σχετικό αίτημά τους, είτε κατανέμονται σε άλλες δράσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης.
Δεν ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς το ποσό που κάθε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφέρει, εφαρμόζονται βέβαια και εν προκειμένω οι διατάξεις που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές.
To act4Greece έχει δημιουργήσει λογαριασμούς στα social media, ως εξής: Twitter: https://twitter.com/act4greece Facebook: https://www.facebook.com/act4Greece/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz9Pfofme3SvSHVHVBePWqw
Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη των έργων και τις νέες δράσεις προς χρηματοδότηση, είτε με την εγγραφή σας είτε με την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας μέσω της πλατφόρμας.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ