Περιβάλλον & αειφορία

Κεντρική στόχευση του Προγράμματος act4Greece είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης που σχεδιάζεται και υλοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζονται, προάγουν την ποιότητα ζωής, συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των παραγωγικών δομών της ελληνικής οικονομίας και, παράλληλα, ενισχύουν τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Στο πλαίσιο του άξονα αυτού, το Πρόγραμμα act4Greece σύντομα θα γνωστοποιήσει τις προς υποστήριξη δράσεις και τους αντίστοιχους φορείς υλοποίησης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ