Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα

Η ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, μέσω του Προγράμματος act4Greece, αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας και συνεργασιών, στηριζόμενων στη συλλογική δράση. Το εύρος και η δυναμική της κοινωνικής οικονομίας είναι τεράστια, καθώς δίνει έμφαση στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, μέσα από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Στο πλαίσιο του άξονα αυτού, το Πρόγραμμα act4Greece σύντομα θα γνωστοποιήσει τις προς υποστήριξη δράσεις και τους αντίστοιχους φορείς υλοποίησης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ