MΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Promo video TV spot

Κανονισμός Προγράμματος και Όργανα Διακυβέρνησης

 

  ΣΚΟΠΟΣ
1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Act4Greece, ο παρών Κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας του καθώς και τον ρόλο και τη σύνθεση των οργάνων διαχείρισης.
2. Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι:
1. Ο ακριβής καθορισμός των βασικών αρχών λειτουργίας του Προγράμματος
2. Η περιγραφή των όρων προσχώρησης στο Πρόγραμμα
3. Η καταγραφή των κανόνων λειτουργίας των οργάνων διακυβέρνησης
4. Η διασφάλιση αξιοπιστίας και διαφάνειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών με τα παραπάνω διαδικασιών.

 

  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται και αναθεωρείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νόμος 5101/1931 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 7 του Νόμου 4351/2015)
2. Υπεύθυνες Μονάδες της Τράπεζας για την επικαιροποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι:
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου ως αρμόδια και υπεύθυνη για την παρακολούθηση τήρησης του Κανονισμού λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των οργάνων διακυβέρνησης
 • Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής ως αρμόδια συντονιστική μονάδα για τη λειτουργία του Προγράμματος
 • Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής και ο Τομέας Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου ως αρμόδια για τη διαχείριση και καλή λειτουργία  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πρόγραμμα Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, κοινωνικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με έμφαση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα επιδιώκει να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνδράμουν στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και του Ελληνισμού εν γένει.

Οι πόροι που θα συλλέγονται θα διατίθενται για τους εξής βασικούς τομείς δράσης του Act4Greece:

 1. Πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη
 2. Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα
 3. Πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα
 4. Νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα
 5. Περιβάλλον και αειφορία
 6. Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση
 7. Αθλητισμός

Η λειτουργία του Προγράμματος θα στηρίζεται στην ειδική για τον σκοπό του σχεδιασθείσα Πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δωρητές) να προβαίνουν σε εγχρήματες προσφορές, σε δωρεές σε είδος ή σε παροχή υπηρεσιών  στο πλαίσιο της εκάστοτε τρέχουσας δράσης του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Act4Greece σχεδιάζει να καλύψει σταδιακά, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όλα τα είδη συμμετοχικής δραστηριότητας Crowdfunding και ειδικότερα να αξιοποιήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω: i) δωρεών (donation model), ii) δανείων (lending model) και iii) κεφαλαιοδότησης (equity model). Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, η δραστηριότητά του θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μέσω δωρεών, συγκεντρώνοντας κεφάλαια από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

1.  ΔΟΜΗ

Τα όργανα του Προγράμματος – ο ρόλος, η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β – είναι:

 1. Η Συνέλευση Υποστηρικτών (Supporters’ Assembly) στο Πρόγραμμα.
 2. Η Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee).
 3. Η Επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee).

d

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ Act4Greece

Η Συνέλευση αποτελείται από εκπροσώπους των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (πχ φορείς υλοποίησης κλπ) καθώς και ευρύτερα από υποστηρικτές του Προγράμματος, η τοποθέτηση των οποίων επικυρώνεται από την Επιτροπή Στρατηγικής. Η Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών αναφορικά με την πορεία του Προγράμματος καθώς και τον απολογισμό του έργου του. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, τα μέλη της μπορούν να προσκαλούν παράγοντες της επιστημονικής, της κοινωνικής και της επιχειρηματικής κοινότητας κλπ σύμφωνα με τους τομείς δράσης του Προγράμματος καθώς επίσης να διοργανώνουν ημερίδες ή δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Στη Συνέλευση συμμετέχουν ex officio τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (STRATEGY COMMITTEE)

Σκοπός, Καθήκοντα & Αρμοδιότητες

Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικής είναι η παροχή διαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης επί στρατηγικών κατευθύνσεων του Προγράμματος βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας των μελών της καθώς και η έγκριση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των έργων που υλοποιούνται. Η υποστήριξη αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς δράσεις του Προγράμματος και παράλληλα στην παροχή νέων στρατηγικών ιδεών και προτάσεων προς εξέταση και εκτέλεση από την Επιτροπή Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του Προγράμματος Act4Greece, η Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee):

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος παρέχοντας στρατηγική και συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν στις δράσεις του.
 • Εγκρίνει, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, τους φορείς υλοποίησης ανά τομέα δράσης μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης.
 • Εγκρίνει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο τις εκάστοτε δράσεις, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Προτείνει νέα πεδία δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Επεξεργάζεται τυχόν ερωτήματα της Επιτροπής Διαχείρισης παρέχοντας τις σχετικές απαντήσεις-διευκρινίσεις σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Σύνθεση & Επιλογή Μελών

 • Η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται τουλάχιστον από επτά (7) μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία στηρίζουν το έργο της Επιτροπής και εν γένει το Πρόγραμμα με τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κλπ κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα,  ή/και εισφέρουν χρηματοδοτικά στο Act4Greece.
 • Ο/Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΕ είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής του Προγράμματος. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη, πλέον του/της Προέδρου, προέρχονται ή επιλέγονται από την ΕΤΕ και ορίζονται με Πράξη Διοίκησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και  με σκοπό τη διαφάνεια των διαδικασιών του Προγράμματος, στην Επιτροπή Στρατηγικής συμμετέχει ως πρόσθετο μέλος ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και του Ομίλου.
 • Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ύστερα από σχετική πρόταση του/της Προέδρου, με βάση την ανάγκη εκπροσώπησης ιδρυμάτων και φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και την εμπειρία τους σε θέματα χορηγιών, crowdfunding, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εν γένει κοινωνικής προσφοράς. Η διεύρυνση του αριθμού των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται ομόφωνα από τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής κατόπιν εισήγησης του/της Προέδρου της.
 • Η θητεία των μελών της Επιτροπής  Στρατηγικής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Act4Greece, τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτή και δεν ευθύνονται για τη διαχείριση των Δράσεων και εν γένει του Προγράμματος, η οποία σύμφωνα με τον Νόμο ανήκει στην Επιτροπή Διαχείρισης.

Λειτουργία

Η Επιτροπή Στρατηγικής:

 • Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.
 • Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της περιλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του αναπληρωτή του/της.
 • Μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο κρίνεται αρμόδιο να τη συνδράμει στην εφαρμογή του Προγράμματος.
 • Υποστηρίζεται, για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών της και την καταγραφή/τεκμηρίωση των αποφάσεών της,  από Γραμματεία. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής ορίζει δύο (2) μέλη και κάθε φορέας που συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικής ορίζει από ένα (1) μέλος της Γραμματείας, τα οποία επίσης δεν θα λαμβάνουν αμοιβή.

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT COMMITTEE)

Τον συντονισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Προγράμματος ασκεί η ΕΤΕ, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης (Management Committee) που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης λαμβάνει τις απαιτούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή των δράσεων και των συνεργασιών από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής σύμφωνα και με την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη στρατηγική της Τράπεζας. Επίσης προετοιμάζει και υποβάλλει αναφορές προόδου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και λογοδοσίας στην Επιτροπή Στρατηγικής.

Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης είναι:

 • Προεπιλογή των δράσεων βάσει εκτίμησης συγκεκριμένων κριτηρίων (ενδεικτικά: η διάγνωση αναγκών ανά τομέα δράσης, δυνατότητες υλοποίησης κάθε προτεινόμενης δράσης, το εκτιμώμενο κόστος σε σχέση με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) και υποβολή πλήρους «φακέλου τεκμηρίωσης» κάθε δράσης και σχετικής εισήγησης με σκοπό την τελική επιλογή των προς υλοποίηση δράσεων και έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής.
 • Προεπιλογή των φορέων υλοποίησης, κατόπιν λήψης της σχετικής δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους, κατόπιν εκτίμησης συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως:

i)       Θεσμικά κριτήρια

–       Να διαθέτει νόμιμη σύσταση και όργανα διοίκησης

–       Να έχει εγγραφεί στα οικεία μητρώα, όπου απαιτείται (πχ ειδικό μητρώο ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ)

–       Να συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

–       Να μην υπάρχει σε βάρος του ή/και στον νόμιμο εκπρόσωπό του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δωροδοκία (κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

ii)  Οικονομικά κριτήρια

–       Να διαθέτει οικονομικές καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη

–       Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι

–       Να έχει διαθέσει ή να έχει διαχειρισθεί κατά τα τελευταία δύο (2) έτη κεφάλαια για φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς

–       Να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα βάσει των εκάστοτε εν ισχύ κριτηρίων για την έναρξη συναλλακτικής σχέσης με πιστωτικό ίδρυμα και διαθέτει επαρκείς πόρους για τη λειτουργία του

iii)     Λοιπά κριτήρια που δύναται να προσμετρηθούν υπέρ της υποψηφιότητας

–       Να διαθέτει επαρκή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάλογες δράσεις, καθώς και αποδεδειγμένη συμβολή στο τομέα δράσης

–       Δήλωση των νομίμων εκπροσώπων περί διοικητικής, επιστημονικής και λειτουργικής ικανότητας να παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη στο πλαίσιο της εκάστοτε δράσης εφαρμόζοντας και τηρώντας αρχές διαφάνειας, αφοσίωσης και λογοδοσίας

Κάθε φορέας υλοποίησης θα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προεπιλογής των φορέων υλοποίησης, η Επιτροπή Διαχείρισης υποβάλει σχετική εισήγηση προς τελική επιλογή και έγκριση των φορέων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα από την Επιτροπή Στρατηγικής.

 • Συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών μεταξύ των φορέων υλοποίησης και των δωρητών.
 • Διαχείριση των δράσεων και συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υποστήριξη των δράσεων (πχ άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών στο πλαίσιο των δράσεων κλπ).
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης και υλοποίησης των επιμέρους φάσεων κάθε Δράσης και τήρησης των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Αξιολόγηση του έργου του Προγράμματος βάσει σχετικών αναφορών προόδου και παρακολούθησης.
 • Προβολή του Προγράμματος και των επιμέρους δράσεων και έργων, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης.
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας με σκοπό τη διασφάλιση συμμόρφωσης κάθε δράσης/έργου στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.
 • Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων που προκύπτουν από την υλοποίηση δράσεων, σε συνεργασία – όπου απαιτείται – με αντίστοιχους φορείς υλοποίησης.
 • Επιλογή ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή.
 • Διαχείριση του προϊόντος του εράνου, ως επίσης και την περιέλευση τυχόν υπολειπόμενου ποσού μετά τη λήξη του Προγράμματος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Προετοιμασία και υποβολή αναφορών λογοδοσίας στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τη διαχειριστική ευθύνη των Δράσεων και εν γένει του Προγράμματος σύμφωνα με τον Νόμο.

Σύνθεση και Επιλογή Μελών

 • Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης είναι στελέχη της ΕΤΕ και ο αριθμός τους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εμπειρία τους στα θέματα με τα οποία θα ενασχοληθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτά θα καθορίζονται στην απόφαση του ΔΣ.
 • Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Act4Greece, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
 • Για την αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών της Επιτροπής Διαχείρισης, η τελευταία δύναται να συνεργάζεται με κάθε Διεύθυνση ή Τμήμα της Τράπεζας που κρίνεται αναγκαία (π.χ. Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, ΕΚΕ, Κανονιστική Συμμόρφωση, Νομικές Υπηρεσίες κ.α.).

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού και των όρων χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα του Προγράμματος θεωρείται ως αυτοδίκαιη υπαγωγή στους εν λόγω όρους.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΑΡΧΕΣ

 • Διαφάνεια και σαφήνεια καταχώρισης: Κάθε δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια προκειμένου κάθε συμμετέχων σε αυτή να κατανοεί πλήρως τις σχετικές διαδικασίες πριν επιλέξει να συμμετέχει. Παράλληλα μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να θέσει σχετικά ερωτήματα / τυχόν αιτήματα τα οποία θα απαντώνται από ειδική υποεπιτροπή βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης: Όλες οι δράσεις ελέγχονται πριν την έναρξη υλοποίησής τους προκειμένου να έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και εν συνεχεία εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Προγράμματος.
 • Λογοδοσία: Η Επιτροπή Διαχείρισης υποβάλει έως 31/12 εκάστου έτους λογοδοσία των εράνων στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο. Για τη διενέργεια επιμέρους εράνων οι οποίοι έχουν παρεμφερές αντικείμενο με έργα που προωθούνται από δημόσιο φορέα, απαιτείται επίσης έγκριση  του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς προσχωρούν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος και στους ειδικούς όρους λειτουργίας της Πλατφόρμας. Όλα τα σχετικά έγγραφα και δεδομένα φυλάσσονται σε σχετικό αρχείο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της συνεργασίας και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δικαστικές και εποπτικές Αρχές, σε περιπτώσεις απάτης ή άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων.
 • Επίβλεψη της χρήσης κεφαλαίων και δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ κάθε δωρητή: Όλοι όσοι συμμετέχουν ως χρηματοδότες δηλώνουν ότι τα κεφάλαια που διαθέτουν στο Πρόγραμμα είναι νόμιμης προέλευσης και δεν αποτελούν προϊόν παράνομης δραστηριότητας κατά την έννοια των διατάξεων του ν.2331/1995  όπως εκάστοτε ισχύει. Θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και θα ζητούνται οι σχετικές πληροφορίες για την τεκμηρίωση του οικονομικού προφίλ του συμμετέχοντα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα θα εφαρμόζεται το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD).

2.          ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα λειτουργεί σύμφωνα με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις τις οποίες κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πριν τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Η Εθνική Τράπεζα θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.2472/1997, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δράσεις, εκτός εάν ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα εκφράσει την επιθυμία του για δημοσιοποίησή της.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ